เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6)

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1)

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ Unkown Document 18.9 KB ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย Word Document 32.5 KB ดาวน์โหลด 736 ครั้ง
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ Unkown Document 14.73 KB ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย Unkown Document 19.93 KB ดาวน์โหลด 3749 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป Word Document 34 KB ดาวน์โหลด 4595 ครั้ง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Unkown Document 15.45 KB ดาวน์โหลด 363 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1) ดาวน์โหลด 454 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2) Excel Spreadsheet 228.5 KB ดาวน์โหลด 359 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3) ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1) ดาวน์โหลด 342 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2) ดาวน์โหลด 360 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3) Excel Spreadsheet 233.5 KB ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4) ดาวน์โหลด 341 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5) Word Document 42 KB ดาวน์โหลด 277 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4) Word Document 258.5 KB ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5) Excel Spreadsheet 350.5 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6) Unkown Document 18.93 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2) Excel Spreadsheet 288.5 KB ดาวน์โหลด 244 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1) ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3) Word Document 39 KB ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2) Unkown Document 136.97 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1) Unkown Document 168.38 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 3.02 MB ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ Adobe Acrobat Document 2.94 MB ดาวน์โหลด 330 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 506.65 KB ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 3.65 MB ดาวน์โหลด 325 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง Adobe Acrobat Document 2.46 MB ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 2.46 MB ดาวน์โหลด 271 ครั้ง

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Adobe Acrobat Document 334.16 KB ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document 114.54 KB ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 Adobe Acrobat Document 284.17 KB ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 221.21 KB ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 149.37 KB ดาวน์โหลด 421 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 Adobe Acrobat Document 111.25 KB ดาวน์โหลด 598 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 Adobe Acrobat Document 93.1 KB ดาวน์โหลด 493 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475 Adobe Acrobat Document 216.6 KB ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 131.68 KB ดาวน์โหลด 957 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document 64.8 KB ดาวน์โหลด 500 ครั้ง

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ Adobe Acrobat Document 578.03 KB ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document 1.6 MB ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป Adobe Acrobat Document 379.63 KB ดาวน์โหลด 364 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา Adobe Acrobat Document 252.08 KB ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document 346.07 KB ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห Adobe Acrobat Document 137.05 KB ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ Adobe Acrobat Document 107.83 KB ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส Adobe Acrobat Document 107.19 KB ดาวน์โหลด 223 ครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document 127.78 KB ดาวน์โหลด 232 ครั้ง

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก Adobe Acrobat Document 3.99 MB ดาวน์โหลด 9856 ครั้ง
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Adobe Acrobat Document 230.65 KB ดาวน์โหลด 244 ครั้ง

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล Adobe Acrobat Document 323.75 KB ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Adobe Acrobat Document 791.89 KB ดาวน์โหลด 314 ครั้ง

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 4.13 MB ดาวน์โหลด 100 ครั้ง

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558 Excel Spreadsheet 216.5 KB ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559 Excel Spreadsheet 509.5 KB ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet 900 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559 ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet 900 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 756.23 KB ดาวน์โหลด 112 ครั้ง

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) Adobe Acrobat Document 702.71 KB ดาวน์โหลด 98 ครั้ง

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559 Adobe Acrobat Document 2.08 MB ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560 Adobe Acrobat Document 4.28 MB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 1.34 MB ดาวน์โหลด 94 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย