เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6)

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1)

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560

ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หมวดหมู่ดาวน์โหลด
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ Unkown Document 18.9 KB ดาวน์โหลด 466 ครั้ง
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย Word Document 32.5 KB ดาวน์โหลด 942 ครั้ง
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ Unkown Document 14.73 KB ดาวน์โหลด 429 ครั้ง
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย Unkown Document 19.93 KB ดาวน์โหลด 4112 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป Word Document 34 KB ดาวน์โหลด 4861 ครั้ง
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Unkown Document 15.45 KB ดาวน์โหลด 417 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1) ดาวน์โหลด 500 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2) Excel Spreadsheet 228.5 KB ดาวน์โหลด 420 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3) ดาวน์โหลด 539 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1) ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2) ดาวน์โหลด 418 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3) Excel Spreadsheet 233.5 KB ดาวน์โหลด 311 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4) ดาวน์โหลด 382 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5) Word Document 42 KB ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4) Word Document 258.5 KB ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5) Excel Spreadsheet 350.5 KB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6) Unkown Document 18.93 KB ดาวน์โหลด 56 ครั้ง

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2) Excel Spreadsheet 288.5 KB ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1) ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3) Word Document 39 KB ดาวน์โหลด 372 ครั้ง
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2) Unkown Document 136.97 KB ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1) Unkown Document 168.38 KB ดาวน์โหลด 47 ครั้ง

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 3.02 MB ดาวน์โหลด 405 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ Adobe Acrobat Document 2.94 MB ดาวน์โหลด 376 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 506.65 KB ดาวน์โหลด 375 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 3.65 MB ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง Adobe Acrobat Document 2.46 MB ดาวน์โหลด 431 ครั้ง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document 2.46 MB ดาวน์โหลด 309 ครั้ง

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Adobe Acrobat Document 334.16 KB ดาวน์โหลด 316 ครั้ง
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 Adobe Acrobat Document 114.54 KB ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 Adobe Acrobat Document 284.17 KB ดาวน์โหลด 354 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 221.21 KB ดาวน์โหลด 468 ครั้ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 149.37 KB ดาวน์โหลด 486 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 Adobe Acrobat Document 111.25 KB ดาวน์โหลด 697 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 Adobe Acrobat Document 93.1 KB ดาวน์โหลด 564 ครั้ง
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475 Adobe Acrobat Document 216.6 KB ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 Adobe Acrobat Document 131.68 KB ดาวน์โหลด 1062 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document 64.8 KB ดาวน์โหลด 657 ครั้ง

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ Adobe Acrobat Document 578.03 KB ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552 Adobe Acrobat Document 1.6 MB ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป Adobe Acrobat Document 379.63 KB ดาวน์โหลด 429 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา Adobe Acrobat Document 252.08 KB ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 Adobe Acrobat Document 346.07 KB ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห Adobe Acrobat Document 137.05 KB ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ Adobe Acrobat Document 107.83 KB ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส Adobe Acrobat Document 107.19 KB ดาวน์โหลด 272 ครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Adobe Acrobat Document 127.78 KB ดาวน์โหลด 292 ครั้ง

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก Adobe Acrobat Document 3.99 MB ดาวน์โหลด 10525 ครั้ง
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา Adobe Acrobat Document 230.65 KB ดาวน์โหลด 300 ครั้ง

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล Adobe Acrobat Document 323.75 KB ดาวน์โหลด 342 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Adobe Acrobat Document 791.89 KB ดาวน์โหลด 371 ครั้ง

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 4.13 MB ดาวน์โหลด 143 ครั้ง

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558 Excel Spreadsheet 216.5 KB ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559 Excel Spreadsheet 509.5 KB ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet 900 KB ดาวน์โหลด 51 ครั้ง

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559 Excel Spreadsheet 509.5 KB ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet 900 KB ดาวน์โหลด 54 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 756.23 KB ดาวน์โหลด 158 ครั้ง

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) Adobe Acrobat Document 702.71 KB ดาวน์โหลด 149 ครั้ง

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559 Adobe Acrobat Document 2.08 MB ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560 Adobe Acrobat Document 4.28 MB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document 1.34 MB ดาวน์โหลด 134 ครั้ง

ข้อบัญญัติ อบต.ธารทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย