เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2559

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบาย พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2559

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี ประจำปี 2559

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2559

อ่างแสนตออู่ข้าว แม่น้ำลาวอู่ปลา โบราณสถานล้ำค่า พระธาตุกำพร้าวัวทอง ธรรมชาติชวนมองที่ถ้ำพระ ศิลปะ ปูนปั้นวัดราษฏร์ดำรง พบเบาะแสการทุจริต สายตรง นายก อบต.ธารทอง โทรศัพท์ 089-850-6451


กิจกรรม
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ (เข้าชม 39 ครั้ง)
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (เข้าชม 39 ครั้ง)
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ (เข้าชม 59 ครั้ง)
กิจกรรมมหกรรมสุขภาพและสรุปผลการดำเนินงาน ฯ (เข้าชม 95 ครั้ง)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 (เข้าชม 67 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2560 (เข้าชม 121 ครั้ง)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุตำบลธารทอง ครั้งที่ 8 (เข้าชม 127 ครั้ง)
โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว (เข้าชม 157 ครั้ง)
เดินขบวนวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (เข้าชม 173 ครั้ง)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธารทอง) (เข้าชม 206 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลเรื่องร้องทุกข์และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ (เข้าชม 188 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (เข้าชม 106 ครั้ง)
การให้ความช่วยเหลือในการยื่นทำบัตรคนพิการ (เข้าชม 114 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.ธารทอง (เข้าชม 149 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป (เข้าชม 132 ครั้ง)
แผนปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 (เข้าชม 143 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจร� (เข้าชม 157 ครั้ง)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เข้าชม 484 ครั้ง)
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (เข้าชม 279 ครั้ง)
การขออนุญาตก่อสร้าง กับ องค์การบริหารส่วนตำบล (เข้าชม 278 ครั้ง)
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน (เข้าชม 363 ครั้ง)
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประม (เข้าชม 251 ครั้ง)
แผนปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2559 (เข้าชม 288 ครั้ง)
การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เข้าชม 452 ครั้ง)
ระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษี (เข้าชม 352 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เข้าชม 369 ครั้ง)
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 162 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (เข้าชม 68 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหมู่ที่ 11 (เข้าชม 114 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเส (เข้าชม 107 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขยายผิวจราจร (เข้าชม 116 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเอนกประ (เข้าชม 92 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (เข้าชม 55 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (เข้าชม 50 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ระบบปร (เข้าชม 107 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ระบบปร (เข้าชม 110 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปร (เข้าชม 142 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 52 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 56 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 82 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 75 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 104 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 86 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เข้าชม 44 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เข้าชม 65 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เข้าชม 36 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (เข้าชม 21 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (เข้าชม 18 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เข้าชม 16 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (เข้าชม 19 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (เข้าชม 18 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (เข้าชม 127 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (เข้าชม 78 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าชม 71 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (เข้าชม 67 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (เข้าชม 68 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (เข้าชม 80 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (เข้าชม 114 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 (เข้าชม 68 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (เข้าชม 130 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (เข้าชม 57 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (เข้าชม 68 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (เข้าชม 306 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 (เข้าชม 246 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 (เข้าชม 170 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (เข้าชม 540 ครั้ง)
จดหมายข่าว
จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (เข้าชม 11 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 (เข้าชม 11 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 12 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 14 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 16 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 57 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 45 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 107 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 134 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 109 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 114 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 120 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (เข้าชม 121 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 110 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 (เข้าชม 110 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (เข้าชม 101 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 (เข้าชม 93 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559 (เข้าชม 59 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 (เข้าชม 52 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 (เข้าชม 43 ครั้ง)

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  การแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของโลก.. ดู 10
  jhvbhvbjhvjhئد..   ดู 36
  برنامه مدیریت مطب آپادانا.. ดู 29
  ตามหาถังขยะจุดทิ้งขยะอันตราย หมู่ 5 จ้า.. ดู 151
  ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด “เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง” Miss GMS Northern Thailand 2017 จัดโดยสำนักงานพาณิชย..   ดู 91
  ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน.. ดู 146
  เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน.. ดู 132
  เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว) มาตรฐานสากล.. ดู 133
  เห็นแล้วว่าจ้างบริการFreelance รับออกแบบโลโก้คุ้มที่สุด.. ดู 142
  โหลดแนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน.. ดู 196
  ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ปวช) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บ้างคะ.. ดู 149
  ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เ.. ดู 192
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด.. ดู 202
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวท.-ปวส.) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.. ดู 209
  แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช-ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (จ.สระบุ.. ดู 200
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) เทศบาลนครเชียงใหม่.. ดู 180
  โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ.. ดู 168
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช) เทศบาลตำบลบางปู.. ดู 164
  โหลดแนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.. ดู 170
  รับซื้อเพชร รับซื้อทองคำ รับซื้อตั๋วจำนำ..   ดู 241

นายณัทพงศ์ ปุรารัตน์
นายก อบต.ธารทอง


นางลาวัลย์ คำแสนยศ
ปลัด อบต.ธารทอง

งบการเงินประจำเดือน
ยังไม่มีข้อมูล
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 
รวมลิงค์เว็บ
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธร ชร.
 ตำรวจท่องเที่ยว ชร.
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 แบบบ้านชั้นเดียว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 อบต.แม่เปา
 อาเซียน
 รับซื้อเพชร
 ฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ
 Smart Job
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
 
สถิติผู้เข้าชม
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย