เมนู
 ประวัติอบต.
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบาย
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 สินค้า OTop
 สถานที่ท่องเที่ยว
 งานด้านสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
อำนาจหน้าที่
 สํานักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 แผนผังการปฏิบัติงาน
 ปลัดและรองปลัด
 
โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 ปลัดและรองปลัด
 สำนักงานปลัด
 ตรวจสอบ
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
  การจัดการความรู้ KM
สวัสดิการพื้นฐาน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องต่างๆ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบบคำร้องรถบรรทุกน้ำ
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559(1)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (1)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (2)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (3)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (4)
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(1-4)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(5)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)(6)

แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (2)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (1)
แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2557 (3)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (2)
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560 (1)

ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมสาถนที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2546
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง
ข้อบังคับตำบลธารทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรืองและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

ระเบียบ
ระเบีบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อ
ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน กา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าห
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วท้องถ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คู่มือ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการประชุมสภา/คณะผู้บริหารท้อ
รายงานประชุมสภาประจำปี 2560

ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2558
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบประมาณปี 2559
งบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปี 2560

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

แผนอัตรากำลัง พนักงาน 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

รายงานผลการประเมินประสิทธภาพ LPA
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2559
รายงานผลการประเมินประสิทธภาพของอปท. ปี 2560

รายงานการสำรวจวามพึงพอใจของประชาช
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560

อ่างแสนตออู่ข้าว แม่น้ำลาวอู่ปลา โบราณสถานล้ำค่า พระธาตุกำพร้าวัวทอง ธรรมชาติชวนมองที่ถ้ำพระ ศิลปะ ปูนปั้นวัดราษฏร์ดำรง พบเบาะแสการทุจริต สายตรง นายก อบต.ธารทอง โทรศัพท์ 089-850-6451


กิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (เข้าชม 1 ครั้ง)
กิจกรรมโครงการปล่อยพันธ์ปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ (เข้าชม 1 ครั้ง)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลธารทอง ครั้งที่ 6 (เข้าชม 4 ครั้ง)
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 (เข้าชม 1 ครั้ง)
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 (เข้าชม 2 ครั้ง)
อบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (เข้าชม 1 ครั้ง)
กิจกรรมอาสารณรงค์ปลูก-ขยายต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" (เข้าชม 1 ครั้ง)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. (เข้าชม 1 ครั้ง)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลธารทอง ครั้งที่ 5 (เข้าชม 1 ครั้ง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้นำและบุคลากรตำบลธารทอง ประจำปีง (เข้าชม 1 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.ธา (เข้าชม 84 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (เข้าชม 69 ครั้ง)
สรุปผลเรื่องร้องทุกข์และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ (เข้าชม 313 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (เข้าชม 246 ครั้ง)
การให้ความช่วยเหลือในการยื่นทำบัตรคนพิการ (เข้าชม 238 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.ธารทอง (เข้าชม 337 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป (เข้าชม 286 ครั้ง)
แผนปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 (เข้าชม 315 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจร� (เข้าชม 274 ครั้ง)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เข้าชม 660 ครั้ง)
การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (เข้าชม 351 ครั้ง)
การขออนุญาตก่อสร้าง กับ องค์การบริหารส่วนตำบล (เข้าชม 376 ครั้ง)
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน (เข้าชม 561 ครั้ง)
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประม (เข้าชม 396 ครั้ง)
แผนปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2559 (เข้าชม 466 ครั้ง)
การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เข้าชม 510 ครั้ง)
ระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษี (เข้าชม 464 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เข้าชม 440 ครั้ง)
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 51 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 67 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 65 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 74 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 30 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 57 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เข้าชม 316 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (เข้าชม 120 ครั้ง)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหมู่ที่ 11 (เข้าชม 232 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเส (เข้าชม 201 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขยายผิวจราจร (เข้าชม 272 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเอนกประ (เข้าชม 231 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 (เข้าชม 190 ครั้ง)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (เข้าชม 147 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ระบบปร (เข้าชม 248 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ระบบปร (เข้าชม 233 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปร (เข้าชม 294 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 155 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 204 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที (เข้าชม 140 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (เข้าชม 64 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (เข้าชม 22 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าชม 37 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (เข้าชม 59 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (เข้าชม 27 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (เข้าชม 58 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เข้าชม 18 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (เข้าชม 132 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (เข้าชม 136 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เข้าชม 127 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (เข้าชม 147 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (เข้าชม 141 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (เข้าชม 230 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (เข้าชม 169 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าชม 127 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (เข้าชม 161 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (เข้าชม 128 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (เข้าชม 150 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (เข้าชม 229 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 (เข้าชม 140 ครั้ง)
จดหมายข่าว
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 (เข้าชม 1 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 (เข้าชม 1 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 (เข้าชม 68 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (เข้าชม 61 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 (เข้าชม 58 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (เข้าชม 107 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 (เข้าชม 82 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 100 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 136 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 146 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 122 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 110 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 167 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 244 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 174 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 (เข้าชม 201 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 195 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (เข้าชม 181 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560 (เข้าชม 169 ครั้ง)
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 (เข้าชม 173 ครั้ง)

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  รถเช่าเชียงราย พร้อมคนขับ.. ดู 49
  ตามหาถังขยะจุดทิ้งขยะอันตราย หมู่ 5 จ้า.. ดู 313
  ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด “เพชรน้ำงามแห่งลุ่มน้ำโขง” Miss GMS Northern Thailand 2017 จัดโดยสำนักงานพาณิชย..   ดู 197
  ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน.. ดู 230
  เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน.. ดู 226
  เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว) มาตรฐานสากล.. ดู 230
  เห็นแล้วว่าจ้างบริการFreelance รับออกแบบโลโก้คุ้มที่สุด.. ดู 235
  โหลดแนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน.. ดู 263
  ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ปวช) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บ้างคะ.. ดู 208
  ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เ.. ดู 266
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.- ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด.. ดู 293
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวท.-ปวส.) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.. ดู 285
  แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช-ปวท.-ปวส.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (จ.สระบุ.. ดู 260
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) เทศบาลนครเชียงใหม่.. ดู 249
  โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ.. ดู 227
  โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช) เทศบาลตำบลบางปู.. ดู 221
  โหลดแนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.. ดู 214
  รับซื้อเพชร รับซื้อทองคำ รับซื้อตั๋วจำนำ..   ดู 310
  ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ... ดู 336
  โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา.. ดู 234

นายณัทพงศ์ ปุรารัตน์
นายก อบต.ธารทอง


นางลาวัลย์ คำแสนยศ
ปลัด อบต.ธารทอง

งบการเงินประจำเดือน
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
 ข้อมูลหมู่บ้าน
 
รวมลิงค์เว็บ
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 ประกาศซื้อขายฟรี
 รถเช่าเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธร ชร.
 ตำรวจท่องเที่ยว ชร.
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 แบบบ้านชั้นเดียว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 อบต.แม่เปา
 อาเซียน
 รับซื้อเพชร
 ฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ
 Smart Job
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
 
สถิติผู้เข้าชม
องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง
เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250 โทรศัพท์ 0-5366-6151 โทรสาร 0-5366-6991

ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย